KUPA Endüstriyel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak (Bundan böyle “Kupa Endüstriyel Gıda” olarak anılacaktır) siz değerli müşterilerimiz “şahsi” olarak internet sitemiz www.kupagida.com adresini ziyaret ettiğinizde, fiziki ortamda veya web sitesinde yer alan online formları doldurduğunuzda, çağrı merkezimizi aradığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, fiziki ortamda veya internet sitemiz üzerinden alışveriş yaptığınızda tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır.

KUPA Endüstriyel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi siz değerli müşterilerimizin kişisel verileri konusunda veri sorumlusu olup, iletişim bilgileri şu şekildedir:

ADRES: Milangaz Caddesi, No: 71 Kartal/İstanbul
TEL: 0216 387 48 00
FAKS: 0216 389 22 55
E-POSTA: info@kupagida.com

KUPA Endüstriyel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin öneminin bilincindeyiz ve siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması en önemli hedeflerimizden biridir.

Kupa Endüstriyel Gıda’nın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra ‘KVKK’ olarak anılacaktır) 10’uncu maddesi uyarınca siz değerli müşterilerini aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. İlgili kanun uyarınca kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine ilişkin bilgiler ile KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan diğer haklarınız işbu aydınlatma metninde açıklanmaktadır.

KUPA Endüstriyel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması kapsamında hazırladığı işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Siz değerli müşterilerin belli aralıklarla işbu aydınlatma metninin güncellenene halini takip etmenizi tavsiye ederiz.

KVKK kapsamında, siz değerli müşterimizin ‘şahsi’ olarak yapacağınız www.kupagida.com internet sitesi üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, TC kimlik numarası, cep telefonu numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) KUPA Endüstriyel Gıda tarafından KVKK’na uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Siz değerli müşterilerimizin kişisel verileri KVKK hükümlerine uygun olacak şekilde, KVKK madde 5 ve madde 6’da da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Kupa Endüstriyel Gıda tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kupa Endüstriyel Gıda tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye\müşterileri tanımak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,

Kupa Endüstriyel Gıda tarafından ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

Kupa Endüstriyel Gıda’nın ticari ve iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

Kupa Endüstriyel Gıda ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini sağlamak,

Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın kimlik, adres, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri memnuniyetini tespit etmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler ile yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan yasal hakları kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde ve mevzuat gereği bilgi verebilmek,

Yaşanabilecek uyuşmazlık noktalarında delil olarak kullanmak amacıyla Kupa Endüstriyel Gıda tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel Veriler, Kupa Endüstriyel Gıda’nın faaliyetlerini yürütmesi amacıyla KVKK kapsamında toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK uyarınca belirlenen ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları dahilinde, Kupa Endüstriyel Gıda tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki iş ortaklarımıza, Kupa Endüstriyel Gıda iştiraklerine, Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Kupa Endüstriyel Gıda’nın bağlı şirketleri, alt kuruluşları ve işletmelerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada internet sitesinin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Kupa Endüstriyel Gıda, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında Kupa Endüstriyel Gıda iştirakleri ve grup şirketleri hariç üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Kupa Endüstriyel Gıda tarafından talep edilen bu bilgiler, Kupa Endüstriyel Gıda ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Veri Sahibinin Hakları: Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak siz değerli müşterilerimizin 6698 sayılı KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınız aşağıda belirtilmekte olup işbu haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatıyla Kupa Endüstriyel Gıda’ya başvurabilirsiniz.

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu haklarınıza yönelik başvurularınızı Kupa Endüstriyel Gıda’nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı veya sözlü olarak dilediğiniz kanalla (e-posta, telefon, adrese gönderilmek üzere yazılı başvuru) yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacak olup ayrıca bir maliyet doğması halinde Kupa Endüstriyel Gıda’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
KUPA Endüstriyel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi